BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Thắc mắc về việc tuân thủ Thông tư 28/2016

(Cập nhật: 11/12/2020 9:24:46 AM)

Doanh nghiệp nơi tôi làm việc là một công ty Cổ phần có vốn nhà nước chi phối, là doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 và Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016.

Khi lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông, Ban lãnh đạo đã đưa ra kịch bản để làm căn cứ lập kế hoạch, theo đó các chỉ tiêu năng suất lao động bình quân và lợi nhuận đều sụt giảm so với kết quả thực hiện năm 2019.
Đối với việc lập kế hoạch quỹ lương người lao động tuân thủ theo Thông tư 28 đã nêu ở trên, trong tình huống cả năng suất lao động bình quân và lợi nhuận đều giảm so với thực hiện năm trước thì doanh nghiệp phải thực hiện theo hướng dẫn tại Mục c Khoản 3 Điều 8 của Thông tư để xác định mức tiền lương bình quân của người lao động; từ đó xác định quỹ lương kế hoạch.
Tuy nhiên ban lãnh đạo đã chỉ định một mức tiền lương bình quân của người lao động thấp hơn hẳn so với kết quả tính được theo Mục c Khoản 3 Điều 8 của Thông tư.
Theo Thông tư 28 hướng dẫn tại Khoản 1 và 2 Điều 8 xác định mức "trần" khi tăng tiền lương bình quân; khi đó ban lãnh đạo chỉ định mức lương bình quân thấp hơn "trần" thì hoàn toàn hợp lệ - Nhưng với các hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 8 thì mức tiền lương bình quân được tính chính xác bằng công thức toán đơn giản; như vậy việc ban lãnh đạo chỉ định mức tiền lương bình quân thấp hơn kết quả tính toán theo Thông tư 28 như thế này có được xem là không tuân thủ Thông tư 28 hay không? Có xem là cắt giảm quyền lợi của người lao động hay không?

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thì chính sách lao động, tiền lương đối với công ty do công ty quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; tiền lương, tiền thưởng của người lao động, người quản lý công ty gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty. Quy định về xác định quỹ tiền lương tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP nêu trên và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2026 là mức tối đa được xác định làm cơ sở để người đại diện phần vốn nhà nước tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại hội cổ đông công ty xem xét quyết định. Vì vậy, việc công ty xác định quỹ lương nằm trong khung quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH là phù hợp với quy định./.

(chinhphu.vn)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • HR Market Trend In Vietnam 2
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao