BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Thời điểm chốt danh sách lao động khi cổ phần hóa?

(Cập nhật: 2/6/2020 9:39:48 AM)

Việc tính chế độ đối với người lao động dôi dư được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP và Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH, theo đó thời gian làm việc để tính chế độ đối với người lao động dôi dư theo từng đối tượng cụ thể và được tính đến thời điểm dự kiến chấm dứt hợp đồng lao động.

Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng đang trong quá trình cổ phần hóa. Do thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là thời điểm sau và có khoảng cách với thời điểm có quyết định phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa, qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng muốn biết, Công ty có thể hiểu phải đợi sau khi qua thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp mới tiến hành xây dựng được phương án sử dụng lao động mà việc đầu tiên là lập danh sách người lao động, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp cổ phần hóa chuyên trách tại doanh nghiệp khác tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa không?

Trong khi tiến hành dự thảo cả 2 phương án sử dụng lao động của Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH và Thông tư 44/2015/TT-BLĐTBXH, với các mẫu biểu khác nhau và thời điểm lập danh sách lao động của 2 thông tư là khác nhau, như vậy Công ty phải:

Lần 1: Tính toán chế độ và tổng hợp nguồn kinh phí dự kiến để giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (với thời gian sử dụng để tính toán chế độ đối với từng người lao động được xác định đến ngày dự kiến chấm dứt hợp đồng lao động theo danh sách tại Mẫu 5) theo quy định tại Bước 4 Phụ lục II Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH.

Lần 2: Theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Thông tư 44/2015/TT-BLĐTBXH, doanh nghiệp xác định thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và tính chế độ đối với người lao động dôi dư tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp và cũng dự kiến kinh phí theo các Mẫu 6,7,8,9 của Thông tư 44/2015/TT-BLĐTBXH.

Vậy để triển khai Công ty phải sử dụng khoảng thời gian được xác định từ mốc ngày đầu tiên làm việc đến ngày dự kiến chấm dứt hợp đồng lao động để tính toán chế độ đối với từng người lao động dôi dư hay chỉ từ mốc ngày đầu tiên làm việc đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp để tính toán chế độ và xác định nguồn kinh phí dự kiến có đúng không?

Công ty có cần tổ chức 2 lần Hội nghị người lao động để phê duyệt từng phương án sử dụng lao động không? Khi trình phê duyệt phương án, Công ty sẽ được duyệt danh sách lao động và nguồn kinh phí dự kiến theo phương án sử dụng lao động của Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH hay theo phương án sử dụng lao động của Thông tư 44/2015/TT-BLĐTBXH?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 22/7/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Trên cơ sở đó, ngày 22/10/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH để hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư áp dụng chung đối với tất cả các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP quy định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Trên cơ sở đó, ngày 1/8/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH để hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động trong trường hợp cổ phần hóa doanh nghiệp theo Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

Như vậy, Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng khi thực hiện cổ phần hóa phải thực hiện xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH.

Theo đó, trường hợp có người lao động dôi dư thì căn cứ quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP và Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH để phân loại, rà soát, thời gian làm việc, dự kiến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, tính toán chế độ và tổng hợp kinh phí dự kiến giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư.

Căn cứ phụ lục I Thông tư số 77/2018/TT-BLĐTBXH thì thời điểm chốt danh sách người lao động là thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Việc tính chế độ đối với người lao động đôi dư được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP và Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH, theo đó thời gian làm việc để tính chế độ đối với người lao động dôi dư theo từng đối tượng cụ thể và được tính đến thời điểm dự kiến chấm dứt hợp đồng lao động.

Về tổ chức hội nghị người lao động, theo quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH thì doanh nghiệp cổ phần hóa tổ chức hội nghị người lao động một lần.

(chinhphu.vn)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao