BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Khó khăn khi lập phương án sử dụng lao động khi cổ phần hóa

(Cập nhật: 2/6/2020 9:25:07 AM)

Hỏi: Hiện nay, trong khi lập phương án sử dụng lao động doanh nghiệp có một số khó khăn, bởi theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP thì có quy định phương án sử dụng lao động phải được phê duyệt trước khi lập phương án cổ phần hóa, trong khi Nghị định 63/2015/NĐ-CP thì có quy định phương án sử dụng lao động được trình cùng lúc với phương án sắp xếp (nếu là cổ phần hóa doanh nghiệp thì là phương án cổ phần hóa).

Do đó, có khó khăn khi xác định các mốc thời điểm của phương án cũng như các tiêu chí xác định lao động dôi dư khi lập phương án sử dụng lao động do hiện tại Thông tư 07/2018 đang hướng dẫn theo một cách và Thông tư 44/2015 lại có hướng dẫn một cách khác.

Nên để thực hiện quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP về việc phương án sử dụng lao động được xây dựng trước khi có phương án cổ phần hóa nên sẽ chưa có các yếu tố về cơ cấu tổ chức của công ty mới được duyệt thì chỉ cần căn cứ vào độ tuổi người lao động làm tiêu chí lựa chọn xác định lao động dôi dư sẽ nghỉ trong phương án sử dụng lao động hay còn các tiêu chí lựa chọn như thế nào?

Để kịp thời tính toán chế độ cho người lao động thì doanh nghiệp có được xác định thời điểm dự kiến chấm dứt hợp đồng đối với lao động dôi dư là sau khi có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp có được không?

Rất mong được Bộ giải đáp nhanh nhất có thể để quyền lợi người lao động trong phương án sử dụng lao động được bảo đảm và đúng chế độ.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định chuyên doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (Điều 1). Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH ngày 01/8/2018 hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động, chia phần còn lại của số dư bằng tiền quỹ khen thưởng của người lao động, quỹ phúc lợi, đối tượng, thời gian làm việc để tính mua cổ phần với giá ưu đãi của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ (Điều 1).

Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: cổ phần hóa, bán, chuyển thành công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản.

Căn cứ quy định nêu trên, khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa thì doanh nghiệp xây dựng phương án sử dụng lao động, thực hiện chính sách đối với người lao động theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH nêu trên, trường hợp trong phương án sử dụng lao động có danh sách người lao động, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp cổ phần hóa chuyên trách tại doanh nghiệp khác không thể bố trí được việc làm và phải chấm dứt hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc (lao động dôi dư) thì việc tính toán và giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 44/2015/TTBLĐTBXH ngày 22/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Theo quy định tại Phụ lục 1 Quy trình xây dựng phương án sử dụng lao động ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH ngày 01/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp, Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo Tổ giúp việc, phối hợp với doanh nghiệp cổ phần hóa và Ban chấp hành công đoàn cơ sở xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy trình, trong đó căn cứ vào thực trạng lao động của doanh nghiệp, phương án sản xuất, kinh doanh trong 3-5 năm tiếp theo, doanh nghiệp cổ phần hóa tiến hành phân loại toàn bộ người lao động tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; rà soát, phân loại theo thời điểm tuyển dụng lần cuối cùng đối với danh sách người lao động, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp cổ phần hóa chuyên trách tại doanh nghiệp khác không thể bố trí được việc làm và phải chấm dứt hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc; phân loại, rà soát thời gian làm việc, dự kiến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động (thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ người lao động dôi dư được thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa theo quy định pháp luật về chính sách đối với người lao động dôi dư), tính toán chế độ và tổng hợp nguồn kinh phí dự kiến.

(molisa.gov.vn)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
  • HR Market Trend In Vietnam 2
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao