BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp

(Cập nhật: 2/4/2020 11:45:25 AM)

Hiện nay để có Phương án sử dụng lao động theo Nghị định 126/2017 và Nghị định 63/2015, có 02 thời điểm chốt danh sách. Đó là tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư 44/2015 hướng dẫn Nghị định 63/2015 có quy định doanh nghiệp chốt danh sách lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (đối với trường hợp cổ phần hóa công ty) trong khi tại Bước 6 của Phụ lục 01 Thông tư 07/2018 hướng dẫn Nghị định 126/2017 đang quy định là “Chốt danh sách người lao động tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; tổng hợp, hoàn thiện phương án sử dụng lao động để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Vì vậy, để thực hiện các bước của Thông tư 44/2015 và Thông tư 07/2018, hiện có một số nội dung doanh nghiệp chưa được rõ khi triển khai các bước, rất mong được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp. Cụ thể:

1. Để xin ý kiến người lao động, doanh nghiệp chỉ cần gửi 01 lần cho tất cả người lao động trong doanh nghiệp và tổ chức 01 lần hội nghị người lao động để duyệt cả 02 phương án sử dụng lao động với các mẫu biểu tại Thông tư 44/2015 và Thông tư 07/2018 với 02 lần chốt như trên hay phải tổ chức 02 hội nghị người lao động để duyệt từng phương án?

2. Do danh sách người lao động được lập theo Thông tư 44/2015 là tại thời điểm công bố trị doanh nghiệp, đây là thời điểm sau của thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định của Thông tư 07/2018 nên doanh nghiệp chỉ trình cấp có thẩm quyền duyệt phương án sử dụng lao động cuối cùng là phương án sử dụng lao động kèm các mẫu biểu tại Thông tư 44/2015 như trên để cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt làm cơ sở đưa vào Phương án cổ phần hóa được không?

3. Khi xin ý kiến hội nghị người lao động và trình cấp có thẩm quyền đang có 02 thời điểm chốt lại làm cơ sở tính toán chế độ cho người lao động thì khi phê duyệt thì cấp có thẩm quyền sẽ phê duyệt phương án sử dụng lao động tại thời điểm nào?

4. Khi quyết toán chế độ dôi dư theo Nghị định 63/2015 và Thông tư 44/2015 thì khi tính toán lại phương án sử dụng lao động doanh nghiệp phải chọn mốc thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lao động hay thời điểm dự kiến chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Bước 4 của Thông tư 07/2018 để chốt mốc thời gian làm việc, thời gian đóng BHXH… của người lao động làm cơ sở tính toán lại các chế độ và quyết toán chế độ dôi dư đối với người lao động dôi dư?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 622/QHLĐTL-CSLĐ trả lời doanh nghiệp như sau:

1. Khi thực hiện chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thi việc xây dựng phương án sử dụng lao động, thực hiện chính sách đối với người lao động được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 Tăm 2017 của Chính phủ về chuyên doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp trong phương án sử dụng lao động có danh sách người lao động, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp cổ phần hóa chuyên trách tại doanh nghiệp khác không thể bố trí được việc làm và phải chấm dứt hợp đồng lao động thì căn cứ quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP phân loại, rà soát thời gian làm việc, dự kiến thời điểm chim dứt hợp đồng lao động, tính toán chế độ và tổng hợp nguồn kinh phí giải quyết chế đối với người lao động dôi dư.

2. Căn cứ quy định tại Điều 43 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Điều 3 Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH và Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH nêu trên thị thời điểm chốt danh sách lao động tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

3. Căn cứ Điều 3, Điều 4 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP và Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên thì doanh nghiệp cổ phần hóa căn cứ vào kế hoạch cổ phần hóa để xác định thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và tính toán chè độ đối với người lao động dôi dư.

 

4 Căn cứ quy định tại Khoản 4, 5 và Khoản 6 Điều 6 Thông tư số 442015/TT-BLĐTBXH nêu trên thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí thực hiện chế độ từ các nguồn theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP, công ty thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động dôi dư, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, công ty có trách nhiệm chi trả các chế độ đối với người lao động dôi dự theo quy định; thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện chế độ đối với người lao động dôi dư theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc quyết toán kinh phí đối với người lao động dôi dư được thực hiện theo quy định pháp luật

(molisa.gov.vn)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38947
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao