BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NÂNG CAO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

 

Chương trình đào tạo nhằm phát triển và nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý cho cán bộ quản lý các cấp của tổ chức. Nội dung chương trình đào tạo bao gồm 15 chuyên đề (module) về những kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý. Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, Viện DOMI có thể tiến hành đào tạo toàn bộ các chuyên đề trên hoặc có thể lựa chọn các chuyên đề cụ thể phù hợp với nhu cầu đào tạo của từng cơ quan, doanh nghiệp.

 

TT

Chuyên đề

Nội dung cơ bản

1

Tổng quan về lãnh đạo và quản lý

·       Phân biệt lãnh đạo và quản lý

·       Vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo

·       Các phẩm chất, kiến thức, kỹ năng cần có của người lãnh đạo

·       Các phong cách lãnh đạo

·       Vai trò, nhiệm vụ của người quản lý

·       Các phẩm chất, kiến thức, kỹ năng cần có của người quản lý

·       Mô hình quản lý lãnh đạo thành công.

2

Quản trị chiến lược và Lập Kế hoạch Kinh doanh

·       Tổng quan về quản trị chiến lược

·       Quy trình hoạch định chiến lược

·       Tổ chực hiện và kiểm tra quá trình thực chiến lược

·       Lập kế hoạch kinh doanh  

·       Kế hoạch kinh doanh và cấu trúc của một kế hoạch kinh doanh

·       Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh.

 

 

 

 

 

3

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

·       Khái niệm về văn hoá doanh nghiệp

·       Những biểu hiện cụ thể của văn hóa doanh nghiệp

·       Vai trò của văn hoá doanh nghiệp đối với sự phát triển của tổ chức

·       Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp

·       Các dạng/mô hình văn hóa doanh nghiệp

·       Các phương pháp xây dựng, phát triển văn hoá doanh nghiệp

·       Điều kiện xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. 

·       Kinh nghiệm xây dựng và phát triển văn hóa của một số doanh nghiệp tại Việt Nam.

4

Tạo động lực cho nhân viên

·       Lý thuyết về nhu cầu và động cơ làm việc của nhân viên

·       Các yếu tố  ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên

·       Xung đột của các nhân viên trong tổ chức

·       Cách thức giải quyết xung đột

·       Kỹ năng động viên nhân viên

·       Các biện pháp tạo động lực trong tổ chức.

5

Kỹ năng giao tiếp của người  lãnh đạo & quản lý

·       Bản chất của giao tiếp

·       Tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả trong công tác quản lý  và lãnh đạo

·       Rào cản trong giao tiếp

·       Các kênh giao tiếp

·       Những  nguyên tắc giao tiếp cơ bản

·       Các phương pháp giao tiếp

·       Những kỹ năng giao tiếp cơ bản của lãnh đạo và quản lý.

6

Kỹ năng điều hành cuộc họp hiệu quả

·       Những công việc cần chuẩn bị trước khi  họp

·       Kỹ năng xây dựng nội dung chương trình cho cuộc họp

·       Những nguyên tắc điều hành cuộc họp hiệu quả

·       Nghệ thuật bắt đầu cuộc họp

·        Kỹ năng điều hành nhằm phát huy tối đa sự tham gia của các thành viên trong cuộc họp

·       Quá trình ra quyết định trong cuộc họp

·       Các tiêu chí đánh giá  hiệu quả cuộc họp.

7

Lập kế hoạch, tổ chức công việc và quản lý thời gian

·       Đánh giá việc thực hiện mục tiêu và các nhiệm vụ hiện tại

·       Phương pháp xác định mục tiêu và những nhiệm vụ có liên quan

·       Các kỹ thuật sắp xếp thứ tự ưu tiên trong hoạch định công việc

·       Phương pháp đánh giá tiến độ thực hiện công việc và kiểm soát việc thực hiện mục tiêu

·       Lập kế hoạch thực hiện công việc

·       Những thách thức trong việc quản lý thời gian và nguyên nhân quản lý thời gian kém hiệu quả

·       Lập kế hoạch sử dụng thời gian để đạt mục tiêu

 

 

·       Các bước kiểm soát thời gian sử dụng

·       Phát triển kỹ năng quản lý thời gian  hiệu quả.

8

Phân quyền, ủy quyền trong công việc

·       Bản chất, lợi ích của ủy quyền

·       Hình thức ủy quyền và việc áp dụng trong tổ chức

·       Các nguyên tắc ủy quyền

·       Rào cản khi ủy quyền

·       Quy trình ủy quyền hiệu quả

·       Những việc không nên ủy quyền

·       Một số vấn đề cần chú ý khi ủy quyền công việc.

9

Giải quyết vấn đề và ra quyết định

·       Vấn đề và các kỹ thuật phân tích vấn đề

·       Quy trình giải quyết vấn đề

·        Nguyên nhân và các phương pháp xác định nguyên nhân của vấn đề

·       Phát triển các giải pháp để giải quyết vấn đề

·       Công cụ và kỹ thuật giải quyết vấn đề

·       Sự khác nhau giữa quyết định vấn đề và ra quyết định

·       Mô hình ra quyết định

·       Các phương pháp ra quyết định

·       Nghệ thuật quyết định hiệu quả

·       Thu hút sự tham gia của nhân viên trong các quyết định

·       Tổ chức thực hiện và đánh giá quyết định.

10

Quản lý xung đột trong tổ chức

·       Xung đột và các dấu hiệu của xung đột trong tổ chức

·       Xác định nguyên nhân gây ra xung đột

·       Nguyên tắc giải quyết xung đột

·       Các giải pháp và kỹ năng giải quyết xung đột trong tổ chức.

11

Hướng dẫn và huấn luyện nhân viên

·       Vai trò của huấn luyện nhân viên

·       Những nguyên tắc cơ bản của huấn luyện nhân viên

·       Các hình thức huấn luyện nhân viên và việc áp dụng

·       Phương pháp huấn luyện

 

 

·       Quy trình huấn luyện

·       Xác định nội dung huấn luyện

·       Các kỹ năng huấn luyện.

12

Xây dựng và quản lý nhóm làm việc  hiệu quả

·       Lợi ích của làm việc theo nhóm

·       Nguyên tắc và các quy luật làm việc theo nhóm

·       Phương pháp làm việc nhóm hiệu quả

·       Thiết lập mục tiêu, hiệu quả của nhóm

·       Đánh giá, kiểm soát quá trình làm việc nhóm

·       Xây dựng tinh thần làm việc nhóm và khuyến khích, tạo động lực cho các thành viên trong nhóm

·       Xây dựng lòng tin và cam kết giữa các thành viên trong nhóm.

13

Giám sát thực hiện công việc của nhân viên

·       Vai trò, nhiệm vụ của giám sát viên

·       Những phẩm chất cần có của giám sát viên

·       Những  kỹ năng của giám sát viên

·       Các loại nhân viên và những phong cách giám sát

·       Kỹ năng hướng dẫn, uốn nắn nhân viên

·       Đánh giá nhân viên.

14

Quản lý sự thay đổi

·       Sự cần thiết phải thay đổi

·       Bản chất của sự thay đổi

·       Tâm lý thay đổi trong tổ chức

·       Vai trò của quản lý đối với sự thay đổi

·       Nguyên tắc và các bước của quá trình quản lý sự thay đổi

·       Kỹ năng và chiến lược quản lý sự thay đổi

·       Sự tham gia của các cấp quản lý và các thành viên đối với sự thay đổi

·       Quản lý sự thay đổi.

15

Quản lý Stress

·       Nhận dạng Stress

·       Stress có tác động như thế nào đến công việc và cuộc sống?

·       Quản lý Stress

·       Stress và những đặc tính cá nhân

·       Các phương pháp chế ngự Stress

·       Các bài tập giúp thư giãn

·       Trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát Stress.

       

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 

       Chương trình được thiết kế nhằm cung cấp cho các cán bộ nhân sự, cán bộ quản lý những kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực. Tùy theo yêu cầu của khách hàng, chương trình đào tạo có thể được thực hiện cả gói tất cả các chuyên đề hoặc từng chuyên đề một cách linh hoạt. Ngoài ra, nếu thấy cần thiết, DOMI có thể tư vấn cho khách hàng lựa chọn kết hợp thêm một số chuyên đề của chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

 

TT

Chuyên đề

Nội dung cơ bản

1

Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực

·       Bản chất của  quản lý nguồn nhân lực.

·       Vai trò của quản lý nguồn nhân lực đối với sự phát triển của tổ chức

·       Các chức năng của bộ phận quản lý nguồn nhân lực

·        Những thách thức và xu hướng thay đổi trong hoạt động quản lý nguồn nhân lực hiện nay  .

·       Vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý nguồn nhân lực

·       Các phẩm chất, kiến thức và kỹ năng cần có của cán bộ quản trị nguồn nhân lực.

2

Hoạch định nguồn nhân lực

·       Khái niệm về hoạch định nguồn nhân lực

·       Tầm quan trọng của hoạch định nguồn nhân lực đối với hoạt động của tổ chức

·       Quy trình hoạch định nguồn nhân lực

·       Các yếu tổ cần quan tâm trong quá trình hoạch định nguồn nhân lực

·       Phương pháp hoạch định nguồn nhân lực.

3

Phân tích, thiết kế công việc và xây dựng bản mô tả công việc

·       Tổng quan về phân tích, thiết kế công việc

·       Quá trình phân tích công việc

·       Các phương pháp và kỹ thuật phân tích công việc

·       Kết quả của việc phân tích công việc

·       Hệ thống quản lý và làm giàu công việc

·       Lợi ích của bản mô tả công việc

·       Cấu trúc của bản mô tả công việc

·       Các phương pháp sử dụng viết  bản mô tả công việc

·       Hệ thống mẫu biểu mô tả công việc

4

Xây dựng hệ thống lương, thưởng & phúc lợi

·       Các nguyên tắc quản lý tiền lương, thưởng

·       Sự tác động của cơ chế đãi ngộ đến động lực làm việc của nhân viên

·       Những yếu tố cơ bản của hệ thống lương, thưởng

·       Các hệ thống lương, thưởng hiện hành.

·       Xây dựng hệ thống lương, thưởng căn cứ vào đánh giá công việc

·       Xây dựng hệ thống thưởng dựa trên kết quả công việc

·       Xây dựng hệ thống phúc lợi.

5

Đánh giá kết quả công việc của nhân viên

·       Khái niệm về  đánh giá kết quả công việc của nhân viên

·       Mục đích của việc đánh giá

·       Tại sao cả người quản lý và nhân viên ngại đánh giá?

·       Các hạn chế của hệ thống đánh giá nhân viên hiện tại và giải pháp cải tiến

·       Các phương pháp đánh giá

·       Xác định tiêu chí đánh giá và các biểu mẫu sử dụng cho việc đánh giá

·       Quy trình đánh giá chuẩn

·       Kỹ năng phỏng vấn đánh giá

·       Các lỗi thường gặp khi đánh giá.

6

Tuyển dụng & đào tạo nhân viên

·       Lập kế hoạch tuyển dụng và xây dựng quy trình tuyển dụng

·      Các phương pháp và kỹ năng tuyển dụng

·      Ra quyết định lựa chọn ứng viên

·      Đào tạo và vai trò của đào tạo nhân viên

·      Các hình thức đào tạo

·      Quy trình đào tạo

·      Trách nhiệm của bộ phận quản lý nguồn nhân lực đối với công tác đào tạo  nhân viên

7

Giữ nhân viên giỏi

·       Tầm quan trọng của nhân viên giỏi đối với sự phát triển của tổ chức

·      Các tiêu chí xác định nhân viên giỏi

·      5 nguyên nhân chính dẫn đến việc nhân viên giỏi ra đi

·       Các công cụ giữ nhân viên giỏi một cách hiệu quả

·       Sử dụng toàn diện các giải pháp  trong việc giữ nhân viên giỏi.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MARKETING VÀ KỸ NĂNG BÁN HÀNG

     

Chương trình đào tạo nhằm  trang bị kiến thức và nghệ thuật sử dụng hiệu quả công cụ Marketing trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời cũng trang bị các kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng nhằm đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp. Chương trình đào tạo gồm 5 chuyên đề sau:

 

TT

Chuyên đề

Nội dung cơ bản

1

Chiến lược Marketing hỗn hợp

·      Tổng quan về chiến lược Marketing hỗn hợp

·       Các bước xây dựng chiến lược Marketing

·       Những nội dung cơ bản của chiến lược Marketing hỗn hợp

·       Điều chỉnh chiến lược Marketing thích ứng với sự thay đổi của môi trường

·       Chiến lược Marketing hỗn hợp, công cụ hữu hiệu của cạnh tranh

·       Lựa chọn các chiến lược Marketing phù hợp trong môi trường cạnh tranh.

2

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

·       Bản chất, vai trò của hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp

·       Vai trò của nhân viên bán hàng

·       Các tiêu chuẩn của nhân viên bán hàng chuyên nghiệp

·       Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

·       Các lý do khách hàng không quay trở lại mua hàng

·       Chuẩn bị bán hàng và ứng xử với các từ chối mua hàng

·       Kỹ năng kết thúc bán hàng

·       Tạo lập và củng cố quan hệ với khách hàng.

3

Kỹ năng giao tiếp & Nghệ thuật chăm sóc khách hàng

·       Tổng quan về giao tiếp

·       Phong cách giao tiếp

·       Các yếu tố bảo đảm giao tiếp có hiệu quả

·       Các kỹ năng trong giao tiếp với khách hàng

·       Khách hàng và chăm sóc khách hàng.

·       Những vấn đề cơ bản về thỏa mãn khách hàng.

·       Các phương pháp tiếp cận khách hàng

 

 

·       Phân loại khách hàng.

·       Khái quát về chăm sóc khách hàng

·       Các kỹ năng tư duy hiệu quả đối với những vấn đề của khách hàng

·       Nghệ thuật và văn hóa chăm sóc khách hàng.

4

Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh

·       Kinh doanh là nghệ thuật đàm phán

·       Hiểu đối tác – chìa khóa của sự thành công

·       Lập kế hoạch cho một cuộc đàm phán

·       Tạo dựng lòng tin và thu hẹp khoảng cách trong đàm phán

·       Quy trình đàm phán

·       Các trở ngại trong đàm phán

·       Đám phán trong môi trường kinh doanh đa văn hóa.

5

Kỹ năng phục vụ khách hàng qua điện thoại

·       Kỹ năng giao dịch qua điện thoại

·       Giải quyết cuộc gọi có vấn đề

·       Thái độ phục vụ qua điện thoại

·       Kỹ năng xử lý thông tin và phục vụ khách hàng

·       Thái độ của khách hàng không vừa lòng

·       Hai dạng khách hàng không hài lòng và cơ hội phục vụ

·      Bí quyết phục vụ khách hàng tốt.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CÁC KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP

 

TT

Chuyên đề

Nội dung cơ bản

1

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

·     Quan điểm “Thời gian là vàng”

·     Trắc nghiệm bạn sử dụng thời gian của mình như thế nào?

·     Lợi ích của việc quản lý thời gian hiệu quả

·     Chỉ ra các hình thức lãng phí thời gian

·     Cách tận dụng thời gian hiệu quả

·     Các phương pháp trong quản lý thời gian.

2

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

·      Khái niệm và ý nghĩa của việc lập kế hoạch

·      Phân loại kế hoạch

·      Nội dung của một bản kế hoạch. Công thức: 5W – 1H – 5M – 2C

·      Quy trình lập kế hoạch

Ø  Xác định các nhiệm vụ

Ø  Xác định ưu tiên công việc

Ø  Xác định địa điểm, thời gian, người thực hiện công việc

Ø  Xác định cách thức thực hiện công việc

Ø  Xác định các nguồn lực

·      Các công cụ ứng dụng trong lập kế hoạch

3

Kỹ năng tư duy hệ thống

Khái niệm về tư duy hệ thống. Các thành phần của tư duy hệ thống

Làm sao để tư duy hệ thống hiệu quả?

Các phương pháp rèn luyện tư duy

Bản đồ tư duy

Các nguyên tắc cơ bản giúp phát triển tư duy hệ thống.

 

4

Kỹ năng giao tiếp và làm việc chuyên nghiệp

·       Giao tiếp trong công việc

·       Kỹ thuật giao tiếp với cấp dưới, cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng

 

 

·       Ứng xử, giao tiếp trong giao dịch với khách hàng

Ø  Kỹ năng lắng nghe và truyền đạt thông tin hiệu quả

Ø  Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời

Ø  Kỹ năng phản hồi thông tin

Ø  Phương pháp nắm bắt tâm lý khách hàng trong giao dịch

Ø  Một số lỗi thường gặp trong giao tiếp trực tiếp với khách hàng

·       Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

Ø  Hình ảnh nhân viên chuyên nghiệp

Ø  Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

·       Xây dựng tổ chức làm việc chuyên nghiệp

5

Kỹ năng thuyết trình

·       Khái niệm về thuyết trình

·       Các yếu tố cần có của 1 người thuyết trình

·       Sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong thuyết trình như thế nào?

·       Các kĩ năng cần có cho 1 buổi thuyết trình thành công.

·       Chuẩn bị cho 1 buổi thuyết trình như thế nào?

·       Bí quyết để có buổi thuyết trình thành công.

6

Kỹ năng làm việc nhóm

·       Vì sao phải làm việc nhóm

·       Vai trò của các thành viên trong nhóm

·       Đóng góp của các thành viên trong nhóm

·       Sự khác biệt giữa các thành viên trong nhóm

·       Các kỹ năng trong làm việc nhóm.


CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC

 

TT

Chuyên đề

Nội dung cơ bản

1

Quản lý dự án

·      Xây dựng và lập kế hoạch dự án

Ø  Một số khái niệm về dự án

Ø  Các giai đoạn dự án

Ø  Xác định mục đích, mục tiêu và kết quả mong đợi của dự án

Ø  Kỹ thuật lập kế hoạch dự án

·      Triển khai, giám sát và đánh giá dự án

Ø  Cơ sở của triển khai, giám sát và đánh giá

Ø  Các phương pháp thu thập thông tin sử dụng trong giám sát và đánh giá

Ø  Thiết kế chương trình giám sát – đánh giá.

2

Quản lý sản xuất

·      Tổng quan về quản lý sản xuất

·      Các chiến lược sản xuất cơ bản và lựa chọn của doanh nghiệp

·      Vai trò của việc đảm bảo chất lượng trong sản xuất

·       Lập kế hoạch sản xuất

·       Khái miệm về quản lý chất lượng trong sản xuất

·      Chất lượng sản phẩm được xây dựng như thế nào?

·      Các nguyên tắc của kiểm soát quá trình

·      Các công cụ thống kê kiểm soát chất lượng

·       Các nguyên tắc sản xuất hiện đại

·         Đào tạo cán bộ quản lý và công nhân sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất.

 

 

 

3

Quản lý kho bãi

·       Vai trò của kho, bãi trong sản xuất và kinh doanh

·       Các nguyên tắc bố trí địa điểm kho và tính toán dung tích xếp chứa.

·       Tổ chức quản lý và sắp xếp hàng hóa trong kho

·       Nghiệp vụ giao nhận hàng hoá.

·       Nghiệp vụ bảo quản hàng trong kho

·       Công tác hành chính, sổ sách trong kho

 

 

·       Kiểm tra, kiểm kê kho

·       An toàn bảo hộ lao động và bảo vệ kho bãi

·       Ứng dụng CNTT trong quản lý và khai thác kho bãi.

4

Kỹ năng giảng dạy cho các đào tạo viên kiêm nhiệm

·       Khái niệm đào tạo và các phương pháp quản lý bài giảng của giảng viên

·       Chu trình và lợi ích đào tạo

·      Vai trò của đào tạo viên

·      Tiêu chuẩn của 1 đào tạo viên giỏi

·      Sử dụng các hoạt động trong giảng dạy

·      Các phương pháp kéo dài, rút ngắn bài giảng

·       Phương pháp học của người lớn và cách thức làm tăng hiệu quả đào tạo

·       Những kỹ năng cơ bản của đào tạo viên

·       Cách thức tiến hành một bài giảng lý thuyết

·       Sử dụng các công cụ trực quan trong đào tạo

·       Bài tập thực hành sử dụng các phương tiện trực quan

·       Các kỹ năng  nhận xét và đánh giá học viên

 

 

 

 

 

 

5

Kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng

·       Thể thức, cách thức trình bày các loại  văn bản

·      Những quy định  công nhận tính pháp lý của các văn bản

·       Soạn thảo hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại

·      Những điều khoản cần có và cần tránh trong hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại

·      Loại trừ rủi ro trong giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại

·      Lựa chọn hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại

·      Lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại

·       Những sai sót thường gặp trong soạn thảo hợp đồng, hậu quả pháp lý và cách loại trừ rủi ro

·      Những lưu ý khi giao kết hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại theo mẫu

·       Giới thiệu một số loại hợp đồng thương mại thông dụng.

6

Kỹ năng viết báo cáo

·       Xác định mục đích của báo cáo và phân tích đối tượng tiếp nhận báo cáo

·       Những loại hình báo cáo dự án

·       Những đặc điểm chính của văn phong báo cáo

·       Các nguyên tắc khi viết báo cáo

·       Phương pháp thu thập và phân loại thông tin

·       Kỹ thuật xử lý các thông tin và sắp xếp ý tưởng

·       Cách thiết kế cấu trúc một bản báo cáo

·       Những kỹ năng và kỹ thuật trong viết báo cáo

·       Những lỗi thường gặp khi viết báo cáo và cách khắc phục.

                         

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Video Clip
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38947
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao