BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC

                                                 

Stt

Chuyên đề

Số tiết

1

Pháp luật kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

16

2

Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

16

3

Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước.

8

4

Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

20

 

Ôn tập và kiểm tra phần I

8

5

Pháp luật về Kế toán.

16

6

Kế toán ngân sách nhà nước hoạt động  nghiệp vụ kho bạc.

20

7

Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

24

8

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp

24

9

Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

20

10

Kiểm toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu chi NSNN và đơn vị HCSN.

12

 

Ôn tập và kiểm tra phần II

8

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Stt

Chuyên đề

Số tiết

1

Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

288 tiết

2

Quản lý tài chính doanh nghiệp

3

Pháp luật về thuế

4

Thẩm định dự án đầu tư

5

Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng

6

Pháp luật về kế toán

7

Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng doanh nghiệp

8

Kế toán tài chính doanh nghiệp

9

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp

10

Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

11

Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

 

Ôn tập và kiểm tra 

 

 • Video Clip
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38947
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao