BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Tổ chức hội nghị người lao động lấy ý kiến về phương án sử dụng lao động, phương án cổ phần hóa

(Cập nhật: 2/4/2020 11:17:33 AM)

Tổng công ty Phát điện 2 hỏi: Theo Nghị định 126/2017 phương án sử dụng lao động được phê duyệt trước khi đưa vào phương án cổ phần hóa (khác với trước đây là phương án sử dụng lao động trong phương án cổ phần hóa và được phê duyệt cùng một lúc) vì vậy theo Thông tư 44/2015 và Thông tư 07/2018 đang có nhiều khó khăn để phù hợp với các quy định có liên quan khi tổ chức lấy ý kiến hội nghị người lao động rất mong được Bộ có giải đáp cụ thể như sau:

1. Số lần phải tổ chức hội nghị người lao động là bao nhiêu lần để thông qua phương án sử dụng lao động cho phù hợp với các quy định tại Thông tư 44/2015 và Thông tư 07/2018 cũng như theo Nghị định 63/2015 và Nghị định 126/2017 (bao gồm cả các lần xin ý kiến phương án sử dụng lao động trong phương án cổ phần hóa) và hướng dẫn rõ về thời gian cụ thể cũng như các nội dung cụ thể của từng lần tổ chức hội nghị người lao động.

2. Khi rà soát và hoàn thiện lại rồi công khai theo quy định tại Khoản 10, Điều 3 Thông tư 44/2015 có cần phải tổ chức hội nghị người lao động lại không hay Tổ giúp việc được chủ động làm việc này?

3. Việc phương án sử dụng lao động đã được xin ý kiến hội nghị người lao động và đã được phê duyệt theo Nghị định 126/2017 nhưng đến khi có phương án cổ phần hóa phải tiếp tục xin ý kiến hội nghị người lao động thì có cần lập lại phương án sử dụng lao động để xin ý kiến không (do thời điểm xây dựng xong phương án cổ phần hóa đang khác với thời điểm chốt phương án lao động trước đó nên sẽ có một số lượng lao động dôi dư bị chuyển chế độ hưởng do thay đổi độ tuổi hưởng chế đố tại thời điểm có phương án cổ phần hóa)?

Rất mong được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp cụ thể và nhanh nhất để doanh nghiệp có cơ sở để triển khai theo đúng pháp luật và để bảo đảm các quyền lợi của người lao động.

Trân trọng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 614/QHLĐTL-CSLĐ trả lời doanh nghiệp như sau:

1. Khi thực hiện chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thì việc xây dựng phương án sử dụng lao động, thực hiện chính sách đối với người lao động được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyên doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

Trường hợp trong phương án sử dụng lao động có danh sách người lao động, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp cổ phần bản chuyên trách tại doanh nghiệp khác không thể bố trí được việc làm và phải chấm dứt hợp đồng lao động thì căn cứ quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định SỐ 63/2015/NĐ-CP phân loại, rà soát thời gian làm việc, dự kiến thời điểm chi dứt hợp đồng lao động, tính toán chế độ và tổng hợp nguồn kinh phí giải quyết chế đối với người lao động dôi dư.

2. Căn cứ Điều 3 Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu trên thì chỉ quy định doanh nghiệp cổ phần hóa công khai, minh bạch phương án sử dụng lao động tại Hội nghị người lao động (không quy định doanh nghiệp cổ phần hóa phải tổ chức hai Hội nghị người lao động).

3. Căn cứ quy định tại Khoản 10 Điều 3 Thông tư số 44/2015/TTBLĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì sau khi có quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại công ty, công ty và soát lại danh sách, dự kiến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và tính toán lại chế độ đối với người lao động dôi dư, hoàn thiện phương án sử dụng lao động, công khai phương án sử dụng lao động trong thời gian 05 ngày làm việc để người lao động kiểm tra, đối chiếu không phải tổ chức hội nghị người lao động), trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng lao động và giải quyết lao động dôi dư.

 

(molisa.gov.vn)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao