BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Cách tính quỹ lương

(Cập nhật: 2/25/2020 3:41:18 PM)

Công ty tôi làm là 1 Công ty cổ phần có vốn góp nhà nước chi phối (85%). Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2016 Ban lãnh đạo Công ty lại vận dụng Thông tư 18-19/2013 để tính toán, vậy có đúng không? hay bắt buộc phải áp dung thông tư 28/2016-TT-BLĐTBXH để tính quỹ lương thực hiện năm 2016. Công ty đã không điều chỉnh quỹ lương kế hoạch đã được đại hội Cổ đông thông qua từ tháng 3/2016. Với cách tính theo Thông tư 18/2013 theo tôi được biết quỹ lương thực hiện vì Công ty tôi năm nay có lợi nhuận cao và năng suất lao động tăng so với năm 2015. Như vậy Ban lãnh đạo công ty có vi phạm chính sách tiền lương không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương  binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (hướng dẫn Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ), trường hợp quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2016 của công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì công ty xác định quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng thực hiện năm 2016 theo kế hoạch tiền lương, khen thưởng đã được Đại hội cổ đông thông qua hoặc điều chỉnh quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng kế hoạch và xác định quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng thực hiện năm 2016 theo quy định tại Thông tư này.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2016 của Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước đã được Đại hội cổ đông thông qua từ tháng 3/2016 (trước ngày Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành) thì Công ty được quyền xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 theo kế hoạch tiền lương, thù lao do Đại hội cổ đông đã thông qua (cả năm 2016) hoặc Công ty có thể điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch và xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH nêu trên (áp dụng cho thời gian tính từ ngày Nghị định số 53/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38947
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao