BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Chi tiền nghỉ phép năm cho Người quản lý Công ty TNHH 100% vốn Nhà nước.

(Cập nhật: 11/12/2020 9:17:26 AM)

Tôi làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam, thực hiện cơ chế tiền lương theo mô hình Công ty TNHH 100% vốn nhà nước quy định tại Nghị định số 50,51/2016/NĐ-CP, Các Thông tư số 26,27, 45/2016/TT-BLĐTBXH.

Theo quy định tại Bộ Luật lao động, Luật Công chức viên chức...,người lao động, công chức, viên chức có thời gian làm việc liên tục tại 1 đơn vị từ 12 tháng thì được hưởng chế độ nghỉ phép năm và được hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ phép. Trường hợp không nghỉ phép năm thì có thể xem xét nghỉ bù trong năm sau, hoặc được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền lương trong những ngày chưa nghỉ (trường hợp cơ quan, đơn vị có kinh phí và thống nhất chi trả).
Kính đề nghị Bộ xem xét trả lời: Người quản lý Công ty TNHH 100% vốn nhà nước (bao gồm HĐTV, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty) có được hưởng chế độ nghỉ phép năm như trên không? Trường hợp Người quản lý chưa nghỉ phép năm thì có được thanh toán tiền nghỉ phép cho những ngày chưa nghỉ hay không (trường hợp Công ty có kinh phí để chi trả).

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có ý kiến như sau:

Về tiền lương nghỉ phép năm, theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì tiền lương đối với người quản lý chuyên trách được quy định theo chức danh công việc, được tính theo năm. Công ty trả lương cho từng người quản lý theo quy chế trả lương đối với người quản lý. Vì vậy, tiền lương trả cho người quản lý trong thời gian đi làm việc hoặc thời gian nghỉ phép năm được thực hiện theo quy chế trả lương của đơn vị và lấy từ quỹ tiền lương đã xác định cho cả năm nêu trên./.

(chinhphu.vn)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao