BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Huyện Thanh Trì công bố kết quả chỉ số Cải cách hành chính (CCHC), chỉ số SIPAS năm 2022

(Cập nhật: 2/18/2023 4:06:15 PM)

Viện quản lý và phát triển năng lực tổ chức (DOMI) đơn vị thực hiện hoạt động khảo sát nghiên cứu đánh giá, xác định chỉ số CCHC áp dụng đối với các phòng chuyên môn, UBND các phường, xã thị trấn của huyện Thanh trì năm 2022.

Ngày 10/2, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Trì tổ chức công bố kết quả chỉ số Cải cách hành chính (CCHC), chỉ số SIPAS năm 2022 và triển khai thực hiện Kết luận 191/KLTT-SNV ngày 2/2/2023 của Thanh tra Sở Nội vụ.

Đầu năm 2022, huyện Thanh Trì đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 21/1/2022 về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Huyện tổ chức kiểm tra CCHC đối với 3 xã, kiểm tra công vụ đột xuất 28 đơn vị. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị với Bộ TTHC của UBND thành phố Hà Nội công bố để công khai danh sách TTHC thuộc thẩm quyền. Cụ thể đã rà soát, công khai 3 Quyết định công bố TTHC của UBND Thành phố thuộc lĩnh vực Thương binh xã hội.

Kết quả rà soát TTHC đến thời điểm hiện nay, có 243 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện của 12 lĩnh vực và 179 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã của 14 lĩnh vực. Trong đó có 138 TTHC cấp huyện, 74 TTHC cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 54 TTHC cấp huyện, 9 TTHC cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Thanh Trì: Nhiều xã đạt chỉ số cải cách hành chính cao
Huyện Thanh Trì công bố kết quả chỉ số Cải cách hành chính, chỉ số SIPAS năm 2022 (Ảnh: TH)

100% TTHC đã được các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện công khai theo nội dung và hình thức thống nhất qua niêm yết công khai bằng bản giấy tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, thị trấn và đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện, trang thông tin điện tử các xã, thị trấn. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại huyện và các xã đảm bảo đúng quy trình, quy định. Hồ sơ tiếp nhận tại UBND huyện là 8.180 hồ sơ, đã giải quyết 8.104 hồ sơ, 74 hồ sơ đang giải quyết. UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 62.839 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%.

Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp huyện đạt 80,88%, cấp xã đạt 25,19%. Tỷ lệ tiếp nhận qua dịch vụ công mức độ 4 cấp huyện đạt 2,58%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 3,07% đối với cấp huyện. 100% các đơn vị thực hiện tổ chức đối thoại đối với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC theo đúng quy định.

Đối với Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS): Trong giải quyết thủ tục hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện đạt bình quân 76,35%. Xã Tam Hiệp đứng đầu với chỉ số hài lòng đạt 93,46%. Kết quả đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các trường công lập trực thuộc UBND huyện, cấp mầm non có 11 trường có chỉ số hài lòng đạt 100%.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì nhấn mạnh: Công tác CCHC là một nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên, liên tục phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Đề nghị các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn bám sát Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030; chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch CCHC năm 2023; tham mưu, triển khai các biện pháp duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC và SIPAS. Xác định công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, coi thực hiện cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi cơ quan đơn vị. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Phấn đấu 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng và trước hạn.

Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền, quán triệt công tác CCHC gắn với Chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Nghiên cứu các sáng kiến hoặc giải pháp, cách làm mới có khả năng áp dụng, đem lại hiệu quả trong công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị để nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính.

 

(https://laodongthudo.vn/)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao