BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Viện DOMI triển khai hoạt động Đánh giá, xác định chỉ số CCHC áp dụng đối với các phòng chuyên môn, UBND các xã thị trấn thuộc các Huyện của Thành phố Hà Nội

(Cập nhật: 12/14/2022 9:58:26 AM)

Là đơn vị trực tiếp triển khai hoạt động nghiên cứu đánh giá, xác định chỉ số CCHC áp dụng đối với các phòng chuyên môn, UBND các phường, xã thị trấn của các huyện trên địa bàn thành phố thời gian vừa qua (Thanh Trì, Đan Phượng, Hoài Đức,...) Viện quản lý và Phát triển năng lực tổ chức (DOMI) đã và đang thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ nhằm hoàn thành các hạng mục công việc đã đề ra

 

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 của Thành phố Hà Nội. Trong đó, TP tập trung đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước; đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DN, nâng cao năng lực cạnh tranh của TP Hà Nội

Kết quả triển khai công tác Cải cách hành chính của TP Hà Nội được thể hiện rõ qua các chỉ số PCI và PAPI tiếp tục được duy trì, cải thiện. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của TP và Chỉ số PAR-Index của TP thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Chỉ số SIPAS năm 2021 của TP đạt 87,11% và tăng 3 bậc so với năm 2020, đạt chỉ tiêu đề ra; trong đó chỉ tiêu về mức độ hài lòng chung về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước của TP đạt 86%.

Chỉ số PAPI năm 2021 của TP xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố, tăng 39 bậc so với năm 2020, trong đó cả 8/8 chỉ số thành phần tăng về thứ hạng. Đặc biệt chỉ số thành phần “Quản trị điện tử” tăng 21 bậc, dẫn đầu cả nước về thứ hạng.

Quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính cũng được thể hiện qua 2 hội nghị của TP về triển khai, nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2022 của UBND TP Hà Nội tới tất cả các Sở, ban, ngành TP, UBND cấp huyện, UBND cấp xã để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC.

Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị phối hợp liên thông, giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, rút ngắn thời gian, giảm thời gian đi lại của người dân, tổ chức; chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính.

 

Là đơn vị trực tiếp triển khai hoạt động hỗ trợ Đánh giá, xác định chỉ số CCHC áp dụng đối với các phòng chuyên môn, UBND các phường, xã thị trấn của các huyện trên địa bàn thành phố thời gian vừa qua, Viện quản lý và Phát triển năng lực tổ chức (DOMI) đã và đang thực hiện tốt các hoạt động kỹ thuật nhằm hướng đến mục tiêu:

Kết quả xác định Chỉ số CCHC phản ánh thực chất kết quả CCHC của các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn thuộc các Quận, Huyện.

- Việc triển khai xác định Chỉ số CCHC phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Nội dung chỉ số CCHC của các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn thuộc Quận, Huyện trên cơ sở Khung Chỉ số đánh giá kết quả CCHC áp dụng đối với các phòng chuyên môn tại Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND Thành phố, Khung chỉ số đánh giá kết quả CCHC áp dụng đối với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tại Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND Thành phố. Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ cơ sở lý luận và thực tiễn

Chỉ số CCHC của các phòng chuyên môn được xác định trên 09 nội dung/lĩnh vực:

- Công tác tham mưu văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của phòng.

- Cải cách Thủ tục hành chính.

- Cải cách bộ máy hành chính Nhà nước.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức.

- Cải cách tài chính công.

- Hiện đại hóa hành chính.

- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

- Tác động cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Mỗi nội dung/lĩnh vực gồm các Tiêu chí, mỗi Tiêu chí có thể gồm các Tiêu chí thành phần.

- Chỉ số CCHC khối xã, thị trấn được xác định trên 07 nội dung/lĩnh vực, cụ thể là:

- Công tác chỉ đạo, điều hành.

- Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

- Thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ.

- Quản lý tài chính.

- Hiện đại hóa hành chính.

- Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội

Mỗi Nội dung gồm các Tiêu chí, mỗi Tiêu chí có thể gồm các Tiêu chí thành phần.

Phát huy kinh nghiệm khi triển khai các chương trình nghiên cứu trước đây. Viện quản lý và phát triển năng lục tổ chức (DOMI) đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính nhằm xây dựng các báo cáo đảm bảo tính khoa học, thực tiễn và minh bạch. Góp phần vào việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị và năng lực cạnh tranh của thủ đô.

NGHIỆM THU ĐỀ ÁN “ XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TRONG NỘI BỘ HUYỆN HOÀI ĐỨC

 

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38945
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao