BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, UBND HUYỆN THANH OAI

(Cập nhật: 2/17/2023 11:40:42 AM)

Ngày 15 tháng 2 năm 202 tại hội trường UBND huyện Thanh Oai , Viện quản lý và Phát triển năng lực tổ chức (DOMI) đã phối hợp cùng Phòng nội vụ huyện Thanh Oai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện.

Là đơn vị trực tiếp triển khai hoạt động hỗ trợ Đánh giá, xác định chỉ số CCHC áp dụng đối với các phòng chuyên môn, UBND các phường, xã thị trấn của các huyện trên địa bàn thành phố thời gian vừa qua, Viện quản lý và Phát triển năng lực tổ chức (DOMI) đã và đang thực hiện tốt các hoạt động kỹ thuật nhằm hướng đến mục tiêu:

Kết quả xác định Chỉ số CCHC phản ánh thực chất kết quả CCHC của các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn thuộc các Quận, Huyện.

- Việc triển khai xác định Chỉ số CCHC phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Nội dung chỉ số CCHC của các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn thuộc Quận, Huyện trên cơ sở Khung Chỉ số đánh giá kết quả CCHC áp dụng đối với các phòng chuyên môn tại Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND Thành phố, Khung chỉ số đánh giá kết quả CCHC áp dụng đối với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tại Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND Thành phố. Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ cơ sở lý luận và thực tiễn

Chỉ số CCHC của các phòng chuyên môn được xác định trên 09 nội dung/lĩnh vực:

- Công tác tham mưu văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của phòng.

- Cải cách Thủ tục hành chính.

- Cải cách bộ máy hành chính Nhà nước.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức.

- Cải cách tài chính công.

- Hiện đại hóa hành chính.

- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

- Tác động cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Mỗi nội dung/lĩnh vực gồm các Tiêu chí, mỗi Tiêu chí có thể gồm các Tiêu chí thành phần.

- Chỉ số CCHC khối xã, thị trấn được xác định trên 07 nội dung/lĩnh vực, cụ thể là:

- Công tác chỉ đạo, điều hành.

- Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

- Thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ.

- Quản lý tài chính.

- Hiện đại hóa hành chính.

- Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội

Mỗi Nội dung gồm các Tiêu chí, mỗi Tiêu chí có thể gồm các Tiêu chí thành phần.

Phát huy kinh nghiệm khi triển khai các chương trình nghiên cứu trước đây. Viện quản lý và phát triển năng lục tổ chức (DOMI) đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính nhằm xây dựng các báo cáo đảm bảo tính khoa học, thực tiễn và minh bạch. Góp phần vào việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị và năng lực cạnh tranh của thủ đô.

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao