BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Hà Nội: Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị

(Cập nhật: 12/15/2022 11:05:37 AM)

Các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ hoặc tham gia phối hợp triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã bảo đảm chất lượng công việc và tiến độ được giao; các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm về đánh giá, chấm điểm công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, bảo đảm trung thực, chính xác, đúng thời gian quy định… là những yêu cầu trong Kế hoạch số 282/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2022 đối với các cơ quan, đơn vị trên.

Theo đó, các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã tự đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan mình theo các tiêu chí được quy định trong Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 20-9-2021 của UBND thành phố về việc ban hành Chỉ số CCHC của các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Nội. Điểm tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị được Hội đồng thẩm định của thành phố thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh (nếu cần thiết).

Về đối tượng điều tra xã hội học các sở, cơ quan tương đương sở gồm 5 đối tượng: Đại biểu Hội HĐND thành phố; công chức, viên chức thuộc sở, cơ quan tương đương sở; lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; doanh nghiệp, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính; người dân (cá nhân) có giao dịch thủ tục hành chính. Đối với UBND các quận, huyện, thị xã gồm 5 đối tượng: Đại biểu HĐND cấp huyện; công chức, viên chức thuộc UBND quận, huyện, thị xã; lãnh đạo UBND cấp xã; hộ kinh doanh, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính; người dân (cá nhân) có giao dịch thủ tục hành chính.

Căn cứ các nội dung trên, thành phố sẽ xác định kết quả chỉ số đánh giá CCHC. Cụ thể: Điểm đạt được là tổng hợp điểm Hội đồng thẩm định thành phố thẩm định, đánh giá và điểm qua điều tra xã hội học. Đây là căn cứ xác định Chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị. Chỉ số CCHC được xác định bằng tỷ lệ phần trăm giữa “Tổng điểm đạt được” và “Tổng điểm tối đa”. Chỉ số thành phần theo nội dung, tiêu chí được xác định bằng tỷ lệ phần trăm giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng nội dung, tiêu chí.

----------------------

VIỆN DOMI TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, UBND CÁC XÃ THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Hoai Thu - hanoimoi.com.vn)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • Albert Antoine - Nhân sự trong chuyển đổi số
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao