BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Sửa đổi thang lương, bảng lương và phụ cấp lương từ tháng 4/2024

(Cập nhật: 4/1/2024 9:22:32 AM)

Từ ngày 10/4 thực hiện sửa đổi quy định thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2024/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nghị định 21/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2024

Từ ngày 10/4 sửa đổi quy định thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ảnh minh họa: Internet.

Từ ngày 10/4 sửa đổi quy định thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Theo đó, Điều 4 thang lương, bảng lương, phụ cấp lương được sửa đổi: Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty quyết định nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động theo quy định của Nghị định này.

Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người sử dụng lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện.

Nghị định số 21/2024/NĐ-CP cũng quy định xếp lương đối với người quản lý, kiểm soát viên chuyên trách. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức quản lý, hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty xây dựng, ban hành bảng lương và xếp lương đối với người quản lý, kiểm soát viên chuyên trách làm cơ sở để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Các mức lương trong bảng lương do hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty quyết định nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong bảng lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý, kiểm soát viên chuyên trách theo quy định tại Nghị định này.

Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung bảng lương của người quản lý, kiểm soát viên, hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người sử dụng lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận và công khai tại công ty trước khi thực hiện.

Chính phủ giao Bộ LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định này. Bộ LĐTB&XH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo cơ chế tiền lương do Chính phủ quy định tại Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, Nghị định số 52/2016/NĐ-CP và Nghị định này gắn với năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và phù hợp với tính chất đặc thù của các tổ chức này.

Hàng năm, Bộ LĐTB&XH tiếp nhận, rà soát, kiểm tra, giám sát báo cáo về kế hoạch hoạt động, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý, kiểm soát viên Ngân hàng Chính sách xã hội, sau khi trao đổi với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(DOMI)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • HR Market Trend In Vietnam 2
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao