BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Xây dựng hệ thống quản trị nhân lực và vận hành tổ chức phi Chính phủ cho Trung tâm phát triển cộng đồng tỉnh ĐIện Biên (CCD)

(Cập nhật: 7/29/2019 4:06:21 PM)

Trong tháng 7 năm 2019, Viện Quản lý và Phát triển Năng lực (DOMI) đã hoàn thành dự án “Xây dựng hệ thống quản trị nhân lực và vận hành tổ chức phi Chính phủ cho Trung tâm phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên (CCD).

Trung tâm phát triển cộng động tỉnh Điện Biên là một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu phát triển trình độ văn hóa và kinh tế cho cộng đồng các dân tộc thuộc tỉnh Điện Biên thông qua các chương trình tài chính vi mô, các chương trình về giới,chương trình sinh kế,… Sau hơn 2 tháng làm việc và phối hợp triển khai,  DOMI  đã thực hiện các nội dung công việc và chuyển giao các sản phẩm tư vấn như sau:

Nội dung công việc

Sản phẩm đầu ra

Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ

Sơ đồ tổ chức bộ máy và các tài liệu quản lý có liên quan (Chức năng, nhiệm vụ, nhân sự...)

Xây dựng bản MTCV và TCCD/khung năng lực

- Hệ thống bảng mô tả công việc của từng chức danh

- Hệ thống tiêu chuẩn chức danh/ khung năng lực

Đánh giá giá trị công việc/xác định mức độ phức tạp của công việc

Bảng điểm đánh giá giá trị công việc và thang bảng lương dựa trên kết quả đánh giá giá trị công việc

Xây dựng hệ thống thang bảng lương và Quy chế trả lương.

- Bảng lương chức danh

- Quy chế trả lương

Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc và quy chế đánh giá; Các văn bản về chính sách nhân sự

Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc theo KPIs và quy chế đánh giá

Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao năng lực.

Khung chương trình đào tạo.

Ngoài ra, để phục vụ cho sự phát triển trong tương lai, DOMI cũng đưa ra những khuyến nghị về kế hoạch đào tạo cho người lao động tại CCD trên cơ sở khảo sát người lao động tại Trung tâm và kinh nghiệm chuyên gia; DOMI nỗ lực chuyển giao không chỉ sản phẩm của dự án mà còn là phương pháp, công cụ, quy trình.... để Trung tâm có thể chủ động vận hành, điều chỉnh và phát triển các sản phẩm này trong thời gian tới

Với việc tư vấn thành công cho loại hình tổ chức Phi chính phủ địa phương (N.G.O) DOMI tiếp tục làm phong phú thêm đối tượng khách hàng của mình và sẵn sàng phối hợp với các đơn vị tương tự trong việc triển khai các sản phẩm tư vấn trong lĩnh vực Phát triển năng lực tổ chức trong thời gian tới.

 

(Ban tư vấn)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Để Tối Ưu Hóa Vai Trò của Nhân Sự
  • DOMI giới thiệu về sự phát triển của các tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập ( Đơn vị 81)
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao