BANNER
Banner 02
Banner 03
Banner 04

Viện Quản lý và Phát triển Năng lực tổ chức phối hợp cùng UBND huyện Hoài Đức tổ chức lấy ý kiến-Đề án xây dựng bộ tiêu chí thành phần xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ huyện.

(Cập nhật: 1/4/2018 4:26:07 PM)

Chiều ngày4/12/2017, UBND huyện Hoài Đức đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về bộ tiêu chí thành phần xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng trên địa bàn huyện do Viện Quản lý và Phát triển Năng lực tổ chức phối hợp thực hiện.

Chiều ngày4/12/2017, UBND huyện Hoài Đức  đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về bộ tiêu chí thành phần xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng trên địa bàn huyện do Viện Quản lý và Phát triển Năng lực tổ chức phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn thực hiện. Đồng chí Đỗ Đức Trung: Phó chủ tịch TT UBND dự và chủ trì hội nghị.

Đề án xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ huyện Hoài Đức, được xác định là công cụ đáng giá kết quả chương trình cải cách hành chính của huyện, với mục tiêu: Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai CCHC hàng năm của các cơ quan chức năng của huyện, UBND các, thị trấn, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ và Chương trình, Kế hoạch CCHC của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch CCHC của huyện Hoài Đức giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định chỉ số cải cách hành chính cấp phòng huyện Hoài Đức, được xác định trên 9 nội dung đó là: Công tác tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; Cải cách hành chính công; Hiện đại hóa hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Tác động cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội của huyện. Có 35 tiêu chí và 54 tiêu chí thành phần. Mỗi một nội dung đánh giá được chi tiết bằng những tiêu chí cụ thể chi tiết và lượng hóa bằng số điểm tương ứng,  tổng thang điểm đánh giá là 100 điểm.  Phương pháp đánh giá: kết hợp giữa phương pháp đánh giá bên trong tự đánh giá của đơn vị, với phương pháp đánh giá bên ngoài do cơ quan nhà nước có trách nhiệm đánh giá, đồng thời kết hợp với sự đáng giá của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính trong thực hiện chương trình cải cách hành chính thành phố.

Đề án xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ huyện Hoài Đức, có ý nghĩa trực tiếp trong công tác chỉ đạo điều hành các ngành, các cấp và các lĩnh vực kinh tế - xã hội, là công cụ trực tiếp giúp các cơ quan quản lý của UBND huyện Hoài Đức, theo dõi, đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính hiệu quả, tăng sức mạnh quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hạn chế được hiện tượng gây phiền hà cho nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền.

Đổi mới và áp dụng thống nhất công tác theo dõi, đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính trên địa bàn, giúp cho công tác quản lý thực hiện chương trình cải cách hành chính của huyện đạt kết quả và hiệu quả cao hơn, UBND huyện có một công cụ thống nhất trong quản lý, có cái nhìn tổng quan về kết quả triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính, hình thành hệ thống theo dõi, đánh giá phân loại thống nhất đồng bộ hoạt động các phòng ban của huyện và các xã, thị trấn một cách chính xác, qua đó so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm, làm cơ sở khen thưởng đúng các đơn vị có thành tích. Mặt khác giúp các đơn vị yếu kém tự nhìn nhận, đánh giá quá trình triển khai của mình để có giải pháp cải thiện tình hình trong năm tới.

UBND huyện giao phòng Nội Vụ huyện, phối hợp với Viện quản lý và Phát triển Năng lực tổ chức, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, rà soát các tiêu chí, nội dung, chỉ số cải cách hành chính đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn./.

http://domi.org.vn/van-ban-phap-luat/quyet-dinh-22qdbnv-2018-ke-hoach-trien-khai-xac-dinh-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua-cac-boco-quan-ngang-bo-uy-ban-nhan-dan-cac-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong.3196.html

(hoaiduc.hanoi.gov.vn)

Tin tức liên quan

 • Video Clip
  • Sử Dụng Tiền Lương Tiền Thưởng Có Hiệu Quả - PGS.TS TRẦN KIM DUNG - phần 3
  • Quản trị doanh nghiệp ĐH Harvard Tập 1 Phần 1
  • Vietnam CEO Forum 2018  Chuyên đề 1 Đại cơn sóng công nghệ toàn cầu Cơ hội & thách thức
 • Thăm dò ý kiến
  • Bạn biết đến DOMI qua hình thức nào dưới đây:
  • Các trang tìm kiếm trên internet
  • Được người khác giới thiệu
  • Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo
  • Thông tin trên Brochure, namme card
  • Từ nguồn thông tin khác
  • Xem kết quả
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN
Các trang tìm kiếm trên internet: 38946
Được người khác giới thiệu: 18948
Hoạt động đào tạo, tư vấn, hội thảo: 9878
Thông tin trên Brochure, namme card: 4357
Từ nguồn thông tin khác: 7851
 • Liên kết đối tác
  • Phan mem JED
  • Cac chuong trinh dao tao